Vastuullisuus on kaikkien huulilla, kuten pitääkin

Suvi
4.2.2020 15:32

Vastuullisuus: kustannuserä vai kilpailuvaltti?

Vastuullisuus on meidän kaikkien asia, tässä ja nyt. Aihe on haastava, tunteita kuohuttava ja kiisteltykin, mutta ennen kaikkea niin ajankohtainen. Uutisissa puhutaan ilmastokriisistä, somessa päivitellään lentomatkustamisen päästöjä, yksilöt ja yritykset miettivät kuumeisesti, miten voivat toimia vastuullisemmin. Vastuullisuus on monelle meistä ns. tuttua kauraa ainakin terminä, mutta tunnetko olevasi kartalla siitä mitä vastuullisuus konkreettisesti tarkoittaa ja miten sinä voit omilla valinnoillasi vaikuttaa maapallomme säilymiseen. Aiheen ollessa niin laaja kuin se on, emme luonnollisesti pysty jokaiseen osa-alueeseen ottamaan tässä kirjoituksessa kantaa, mutta raapaiskaamme pintaa ja herätelkäämme teitä ajattelemaan ja toivottavasti myös oivaltamaan.

Tässä kirjoituksessa keskitymme nimenomaan vastuulliseen matkailuun. Maailman matkailujärjestön mukaan kestävä matkailu on "Matkailua, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon sen nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka käsittelevät vierailijoiden, teollisuuden, ympäristön ja isäntäyhteisöjen tarpeita”.

Anu Nylundin ollessa yksi alan kokeneimpia asiantuntijoita haastattelinkin häntä asian tiimoilta. Hän on asiasta kartalla, ehdottomasti, ja kiertää aktiivisesti ympäri Suomea kouluttaen matkailuyrityksiä vastuullisemmiksi toimijoiksi. Anu määrittelee kanditutkimuksessaan vastuullisen matkailun seuraavasti: ”Vastuullisen matkailun määritelmissä korostuu eri toimijoiden vastuu; ”kenellä on vastuu, kenelle ollaan vastuussa ja mistä ollaan vastuussa” eettisen ja sosiaalinen vastuun ollessa tärkeinä osa-alueina. Jotta eri toimijoista voidaan puhua vastuullisina yksilöinä – matkailijoina, yrittäjinä tai ammattilaisina, pitää ensin ymmärtää, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa tarkoittaa. (Stanford 2008, 258)”.

Suomen matkailun kasvaessa ja sitä kehitettäessä onkin olennaista, että kaikki toimijat, niin pienet kuin suuretkin, tarttuvat vastuullisuutta sarvista. Moni matkailutoimija toimiikin jo vastuullisesti, mutta ei kuitenkaan muista viestiä siitä ulospäin. Monesti koetaan, että vastuullisesta toiminnasta ja vastuullisista valinnoista syntyy yritykselle lisäkustannuksia, joka syö katteita.

Kansainvälisestä matkailusta puhuttaessa nousee usein ensimmäisenä mieleen lentopäästöt ja matkailijoiden huono omatunto. Monet lentoyhtiöt, kuten esim. Finnair, auttavatkin matkailijaa kompensoimaan päästöjä jo matkavarauksen yhteydessä. Onko kaikki Suomeen lentoteitse suuntautuva kansainvälinen matkailu pahasta, vai kasvattaako se suomalaisten hyvinvointia?

Mitä mieltä on Anu Nylund? Katso alta.

Anu Nulynd_lofooteilla

Kuvassa: Any Nylund Lofooteilla

Koetaanko vastuullisuus kentällä kilpailuvalttina vai nähdäänkö se kustannuseränä?

Molempia ajatuksia on yrityksissä, mutta jos vertaan tilannetta aikaisempiin vuosiin, yhä useampi yrittäjä kokee vastuullisten valintojen tuovan siihen panostettavien eurojen edestä hyötyjä. Osa yrityksistä tosiaan ajattelee vastuullisen toiminnan olevan tärkeää siitä saatavan kilpailuedun vuoksi (ja tällöin vastuullisista teoista tulee myös viestiä), mutta osalle vastuullinen toiminta on niin sisäänrakennettu arvo, että vastuullisesti toimiminen on ainoa vaihtoehto toimia. Tällöin kilpailuedun ohella tai sijaan merkityksellinen liiketoiminta niin, että se tuottaa hyötyä luonnolle ja ympäröivälle yhteiskunnalle, ovat tärkeitä vaikuttimia. Vastuulliset valinnat edellyttävät kyllä osaltaan myös investointeja (mm. vaihtoehtoiset energia- ja lämmitysratkaisut), mutta ne maksavat itsensä takaisin ja aika monet valinnat voivat tuoda itse asiassa heti säästöjä (mm. pienentyneet jäte-, energia- ja vesilaskut).

Miten voimme toimia vastuullisemmin kehittäessämme (kansainvälistä) matkailua Suomessa?

Sesonkien pidentäminen ja lopulta ympärivuotisuus ovat hyviä tavoitteita. Viipymän pidentäminen on ehdottomasti tärkeää ja fiksua – vähemmillä matkailijoilla enemmän euroja periaate on vastuullisuuden näkökulmasta kaikkein tavoitelluin visio. Suomessa voitaisiin tehdä rohkeampia valintoja vastuullisuuden profiloitumisen osalta mm. viestimällä enemmän mahdollisuuksista liikkua kohteisiin muutenkin kuin lentämällä, ja kertomalla sekä neuvottelemalla matkanjärjestäjien kanssa vastuullisuuden tavoitteista Suomessa. Kun yhtäältä Suomea halutaan profiloida vastuullisen matkailun kärkimaaksi, ei julkisuudessa näyttävästi esitettävät esimerkit muutamaksi tunniksi lentävistä brittituristeista anna uskottavaa kuvaa kansainvälisesti. Rohkeampia linjauksia siis vaaditaan, jotta Suomesta välitettävä markkinointiviestintä on linjassa tekojen kanssa.

Vastuullisuus_pixabay

Missä olemme Suomessa vastuullisen matkailun näkökulmasta jo onnistuneet, ja mitkä asiat vaativat vielä kehittämistä?

Vastuullisen matkailun taustalla vaikuttaa tutkimus, kokemukset ja tulevaisuuden ennakointi. Tietoisuus sekä yhteistyökumppaneiden että asiakkaiden keskuudessa kasvaa kaiken aikaa, ja toisaalta me voimme Suomessa hienovaraisella ja positiivisella tavalla myös lisätä tänne tulevien matkailijoiden tietoisuutta vastuullisuudesta.

Vastuullisuus mielletään edelleen monesti vain ympäristöasioiksi, vaikka suomalaiset ovat erityisen hyviä myös sosiaalisten ja kulttuuristen tekojen saralla. Luontosuhteesta kumpuavat tavat ja perinteet ja niistä tuotteistetut matkailupalvelut ovat erinomaisia esimerkkejä, ja matkailu onkin parhaimmillaan perinteiden ja kulttuurin säilyttäjä. Paikallisten huomioiminen ja mukaan ottaminen on vastuullista toimintaa, matkailualueita ei siis tule kehittää ja rakentaa ilman paikallisten kuulemista ja kunnioittamista.

Eettisessä vastuullisuudessa meillä on vielä tekemistä; esteettömiä palveluita tulee kehittää koko asiakkaan palvelupolun onnistuneen kokemuksen varmistamiseksi ja tasa-arvoisen ja avoimen kohtelun tulee ulottua eri kulttuuri- ja uskontotaustaisista myös seksuaalisten vähemmistöjen edustajiin. Tehtävää on vielä myös siinä, että matkailuyrityksen koko henkilöstö todella ymmärtää, mitä vastuullisuus omassa työssä tarkoittaa – panoksia perehdytykseen kannattaa laittaa, myös sesonkikohteissa.

Vaikka yhtäältä houkuttelemme ja kannustamme yrityksiä viestimään vastuullisista teoista, on yksi osa-alue, jonka kanssa kannattaa nyt olla tarkkana: ilmastokeskustelu ja kompensointi. Viestintä kääntyy helposti itseään vastaan, jos ei taustatyötä ole tehty riittävän hyvin. Suosittelenkin jättämään viestinnästä kokonaan pois väitteet siitä, että jollakin tietyllä teolla tai euromäärällä voi kompensoida kaikki päästöt. Yritysten kannattaa mieluummin kertoa, miten päästöjä vähennetään ja halutessaan sitten kertoa, millä tavalla ilmastotalkoisiin osallistutaan ja mihin kohteeseen euroja osoitetaan.

Matkailun ammattilaisina meidän tehtävämme on muistuttaa matkailun positiivisista vaikutuksista ja teoilla osoittaa, että otamme vastuun siitä, että negatiiviset vaikutukset minimoidaan.

Miten matkailuyrittäjän kannattaa lähteä liikkeelle vastuullisuutta kehittäessään?

Suomella on mahdollisuuksia tosiaan profiloitua vastuullisen matkailun kärkimaana. Todella paljon hyvää tehdään jo yrityksissä ja nyt ihan ensimmäinen asia onkin kertoa pienistäkin teoista asiakkaille nettisivuilla, paikan päällä yrityksissä ja sosiaalisessa mediassa. Se, että teoista viestitään ihan omana asiana ei tarkoita, että tekeminen on päälle liimattua. Ensimmäinen askel onkin kertoa hyvistä teoista ja tunnistaa myös ne tekemisen kohteet, jotka vaativat vielä kehittämistä ja tehdä niistä toimintasuunnitelma.”

Sustainable Travel Finland ohjelma on suuren asiantuntijajoukon kehittämisen tuotos, joka kannattaa nyt ehdottomasti hyödyntää. Ohjelma tarjoaa jatkuvan kehittämisen ja oppimisen mallin ja mahdollisuuden tehdä yhdessä. Ohjelma on yrityksille maksuton ja ohjaa tekemistä kohti auditoitavaa sertifikaattia, joka on tänä päivänä järkevä panostus vastuullisen toiminnan todentamiseen.

Sustainable Travel Finland

Miten Sustainable Travel Finland ohjelmaan pääsee mukaan?

Sustainable Travel Finland ohjelman pilotointivaihe on loppusuoralla ja mukaan voi ja kannattaa lähteä mistä päin Suomea tahansa. Hyvä malli on se, että alueella järjestetään valmennuspäivä, jonka voi tilata Visit Finland Akatemian valmentajilta ja joka toimii hyvänä aloituksena yritys- ja destinaatiotason tekemiselle. Ohjelmaan voi hakea myös suoraan Visit Finlandin sivulta. Hakemus on helppo täyttää ja paluupostissa saa hyvin pian kattavan vastuullisen matkailun eOppaan. Kun hakemus on vastaanotettu ja hyväksytty, tulee sähköpostitse vielä tunnukset online-alustalle, johon viedään ohjelman mukaiset dokumentit ja edetään kohti maalia. Ohjelmassa on destinaatio- ja yritystasot joten alueellinen yhteistyö on tässäkin tärkeää; destinaatio ei voi julistautua vastuulliseksi kohteeksi, jolleivat alueen yritykset toimi vastuullisesti.

Matkailuyrityksen vastuulliseen toimintaan on monia mahdollisuuksia

Kuten Anukin yllä toteaa, on moni suomalainen matkailuyritys jo jollain tasolla vastuullinen toimija, mutta ei kerro siitä riittävästi asiakkailleen tai sidosryhmilleen. Ulkoisen viestinnän lisäksi myös sisäinen viestintä on erittäin tärkeää, eli muistathan valistaa koko henkilökuntaa siitä mitä vastuullisuus teidän yrityksessänne tarkoittaa ja miten he voivat viestiä siitä asiakkaille eri kohtaamispisteissä. Matkailutoimijoiden yhteinen iso tavoite kohti vastuullisempaa matkailutoimialaa on mm. viipymän pidentäminen sekä ympärivuotisuuteen panostaminen. Jokainen matkailuyritys voi tähän omalta osaltaan vaikuttaa verkostoitumalla ja tuotteistamalla omia tuotteita ja palveluita. Pienilläkin teoilla on oikeasti merkitystä. Ja näillä teoilla voi olla myös erittäin positiivisia vaikutteita sinun yrityksesi imagoon sekä kannattavuuteen.

VINKKI! Iskikö sinulle vastuullisuusähky vai heräsikö nimenomaan kiinnostus? Ei hätää, sillä apua on tarjolla. Anu on toteuttanut mm. Visit Finlandin vastuullisen viestinnän oppaan sekä aiheeseen liittyvän työkirjan, jotka voit kätevästi ladata netistä. Anu on myös Visit Finland Akatemia valmentaja.

Vastuullisuus Anu Nylund

Anu Nylund – Mood of Finland

Minä heräsin vastuullisen toiminnan tarpeellisuudelle yli kaksikymmentä vuotta sitten. Tarkkailin matkailun kehittymistä Espanjan lomakohteissa ja tajusin nuorena alan ammattilaisena, että meillä on kaiken kivan lisäksi myös iso vastuu – vastuu siitä, että meidän lapsetkin saavat viettää huolettoman ihania lomia puhtaassa luonnossa, kohdata ystävällisiä paikallisia, uida kirkkaissa vesissä ja hengittää puhdasta ilmaa. Erikoistuin kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen opintojen kautta. Vastuullisuus on tärkeä vaikutin elämässäni ja vaikuttava arvo yritykseni liiketoiminnassa. Nyt olen onnellinen, että saan jakaa vuosien kokemusta ja opintojeni kautta saavuttamaani osaamista myös muille.

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja suunnitellaan teidän alueelle tai yritysporukalle sopiva kokonaisuus!

Tilaa uutiskirjeemme #NordicNews