Matkailustrategia

Pidetään huolta, että kaikki vetää yhtä köyttä. Joukot saadaan yhteistyöhön selkeillä sanoilla. 

Mistä matkailustrategiassa on kyse?

Näkemys tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhkista ja päätös niiden kohtaamisesta.

Matkailustrategiassa analysoidaan alueen yhteinen tahtotila tulevaisuudesta. Kun tunnistetaan ensin uhat ja mahdollisuudet, voidaan sen perusteella tehdä päätös mitä lähdetään tavoittelemaan. Myös nykytila ja kilpailijat vaikuttavat siihen, mitä tavoitteita kannattaa asettaa ja minkälaisin toimenpitein niitä kohti edetään. 

Kenelle?

Jokainen matkailualue, joka haluaa kehittää yhteistyötään tiiviimmäksi ja toimintaansa suunnitelmallisemmaksi tarvitsee strategian. Suuret ja kehittyneet alueet laativat tottuneesti strategioitaan tasaisin väliajoin, mutta me haluamme kannustaa erityisesti pieniä alueita strategiatyöhön. Hyvä strategia vastaa panostuksellaan ja mittasuhteiltaan alueen tavoitteita ja resursseja. Me teemme ketterää, käytännönläheistä ja alueen näköistä selvitystyötä.
 
Strategia muodostaa kaikkien alueen toimijoiden yhteisen ymmärryksen tavoitteista ja tavoiteltavista kohderyhmistä.
 
Summer Beach Helsinki Finland@ssiltane 850x574px

Matkailustrategian tavoitteet

  1. Tuottaa tietoon perustuva selvitys alueen nykytilasta.
  2. Ohjata alueen matkailutoimialaa tiiviimpään ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön. 
  3. Laatia tavoitteet yhteiselle toiminnalle, jotka perustuvat perusteelliseen analysointiin nykytilasta, kilpailusta ja tulevaisuudesta.  
  4. Tarjota työkalut pitkäjänteiseen ja sitoutuneeseen yhteistyöhön läpi alueen yritysten ja organisaatioiden. 

Matkailustrategiassa määritellään

Nykytila ja trendit

Analyysiä varten valitaan ensin näkökulma tavoitteiden mukaisesti. Usein mukaan otetaan sekä kotimaan että kansainvälisen matkailun tarkastelu.

Analyysin taustamateriaaleina käytetään monipuolisesti jo olemassa olevia aluesuunnitelmia ja tilastotietoja. Lisäksi laadullista tietoa saatetaan kerätä haastattelututkimuksella. 

Kun nykytilaa peilataan alan trendeihin ja tulevaisuuden näkymiin, tarkentuu vahvemmin käsitys siitä, missä vaiheessa alueen kehitys on suhteessa ympäröivään maailmaan. 

 

Visio ja missio

Koko strategia luodaan visiosta. Visio on näkemys matkailutoimijan tulevaisuuden tavoitetilasta, jossa halutaan olla tietyn ajanjakson kuluessa. Visio rakentuu yhdessä ideoiden, keskustellen ja kuunnellen. Lisäksi tavoitteita verrataan siihen, missä ollaan nyt. Hyvä visio on innostava ja realistinen. Se saa kaikki osalliset sitoutumaan yhteiseen asiaan. 

Missiossa puolestaan kuvaamme matkailutoimijan olemassaolon tarkoituksen. Mission rakentamisessa keskitymme erityisesti hyvään tekstinsuunnitteluun. Inspiroiva, erottuva ja kuvaava missio rakentaa brändikuvaa. 

Kilpailuasema ja kriittiset menestystekijät

Kilpailuaseman määrittämiseen sovitaan analysoitavien kilpailijoiden lukumäärä yhdessä. Analyysin tuloksena syntyy asiantuntijan koostamat kriittiset menestystekijät, jotka toimivat ohjenuorina strategiatyössä. 

Kohderyhmät

Kohderyhmien valinnassa hyödynnetään tietoja nykytilasta, trendeistä, kilpailijoista ja visiosta. Paras lopputulos on mahdollisimman yksiselitteinen. Ainakin tärkein kohderyhmä pitäisi pystyä kuvaamaan selkeästi ja ytimekkäästi kenelle tahansa ulkopuolisellekin. 

Kärjet

Kohderyhmien arvot ja mielenkiinnonkohteet määrittävät viestinnän kärjet. Kärkiviestit dokumentoidaan matkailustrategiaan käyttäen hyvää tekstinsuunnittelua. 

Strategiset valinnat

Strategiset valinnat valitulle ajanjaksolle rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Usein projekti on tässä vaiheessa puolivälissä ja ennen valintojen määrittämistä käydään yhdessä läpi tähän asti tehty kokonaisuus.

Strategiset valinnat vastaavat kysymykseen, miten asetettu visio saavutetaan.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Hyvät tavoitteet ovat konkreettisia. Silloin niitä voidaan myös mitata. Mittaamisesta saatujen tuloksien avulla työmme saa suunnan ja raamit. Toimintaa mukautetaan mittaustuloksien perusteella. Strategia on aina vain hypoteesi siitä, mikä toimii. Datasta näämme todellisuuden. 

Toimenpideohjelma

NordicMarketing matkailustrategia sisältää lopuksi konkreettisen toimenpideohjelman. Ohjelmaan kirjataan valitun aikajakson aikana tehtävät toimenpiteet, joiden avulla edistetään tavoitetilaan pääsyä. 

Mitä palvelu maksaa?

Saattaisit olla kiinnostunut myös

Tarkennetaanko teidän alueenne olemassaolon tarkoitus? Laaditaan strategia yhdessä.

Greta Tanskanen 20221080x1080
Greta Tanskanen
Managing Director| NordicMarketing Finland

Jätä yhteystietosi ja otan sinuun yhteyttä!