Rahoitusta toimenpiteiden tueksi

Matkailutoimijoille tarjolla olevat rahoituskanavat - "avaimet käteen" -periaatteella.

Etsimme asiakkaan tarpeisiin sopivan rahoitusvaihtoehdon, autamme hakemuksen tekemisessä, hoidamme yhteydenpidon rahoittajaan sekä tarvittaessa vaadittavan projektihallinnoinnin asiakkaan puolesta.

Kenelle tarkoitettu

Matkailuyrityksille ja -alueille, joiden tavoitteena on kansainvälistyminen saksankielisen Keski-Euroopan tai Beneluxin markkinoilla. Kansainvälinen näkökulma ei ole ehtona kaikissa rahoitusmalleissa.

Esimerkkejä rahoituksesta

Business Finland Exhibition Explorer -rahoitus (messuavustus) pk- ja midcap yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin (yritysryhmä: min. 4 kotimaista pk- tai midcap yritystä) 

Kerää neljän yrityksen porukka ja lähde kanssamme maailman suurimmille matkailumessuille ITB Berliiniin. ITB messuilla tapaat kansainvälisiä matkanjärjestäjiä ja kasvatat verkostoasi. Me autamme tapaamisten järjestämisessä ja huolehdimme edustavasta messuosastosta. ITB järjestetään vuosittain maaliskuussa ja on erittäin suosittu tapahtuma, olethan siis ajoissa liikkeellä! Jos sinulla on mielessä jokin muu kansainvälinen messu, ole meihin yhteydessä ja me selvitämme osallistumisen mahdollisuuden.

Trade Fair avustuksen määrä on enintään 30.000 € ja tukiprosentti enintään 50 %. Muita messuista aiheutuvia kustannuksia (matkakulut, messujen markkinointikustannukset kuten esim. videot) voidaan hyväksyä kertoimella (flat rate), joka on korkeintaan 20 % varsinaisten messukustannusten yhteismäärästä. Messuavustus myönnetään de minimis -rahoituksena.

Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilla

Business Finland Market Explorer (yrityskohtainen)

Explorer-rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Voit siis hankkia esim. ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen. Me tunnemme saksankielisen Keski-Euroopan sekä Benelux-maiden matkanjärjestäjät ja voimme auttaa yritystäsi avaamaan uusia ovia ja hankkimaan kontakteja.

Explorer rahoituksen määrä on 5.000–10.000 €, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden kustannuksista. Hankkeiden koko voi olla 10.000–20.000 €. Rahoitus ei sovi voittoa tavoittelemattomille organisaatioille. Avustus myönnetään de minimis -rahoituksena. Esimerkkejä palveluista, joita kyseisellä rahoituksella voi hankkia:

 • Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys
 • Markkinakartoitusta varten tietoa voidaan kerätä myös koemarkkinoinnin avulla
 • Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus

Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta >>

Business Finland Tempo (yrityskohtainen)

Tempo-rahoitus sopii startup-, pk- ja midcap -yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Rahoituksen avulla voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittaa kysyntään uudella kansainvälisellä markkinalla. Tempo-rahoituksessa pääpaino on yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei tuotekehityksessä.

Tempo-rahoituksen määrä on maksimissaan 50.000 € ja tukiprosentti 75 % projektin kokonaisbudjetista. Pääsääntöisesti edellytyksenä on 30.000 € omarahoitusosuus sekä varmistettu projektinaikainen kokonaisrahoitus. Avustus myönnetään de minimis -rahoituksena. Esimerkkejä palveluista, joita kyseisellä rahoituksella voi hankkia:

 • kansainvälistymisstrategian tekemistä
 • markkinaselvityksiä
 • tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamista
 • tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla
 • koemarkkinointia

Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta >>

Yritysryhmän kehittämishanke (yritysryhmä: 3-10 yritystä) (Ely/Leader ryhmät)

Yritysryhmän kehittämishankerahoituksella voidaan tukea matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti yritysten ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan kuten tuotekehitykseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. Yritysryhmän kehittämishankkeessa yritykset kehittävät yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Koulutushankkeissa voi olla mukana yli 10 yritystä, ei enimmäisrajaa. Yritysten oltava Maaseuturahaston tukialueelta.

Yritysryhmän kehittämistuki on maksimissaan 75 %. Yritykset saavat hyödyn kehittämispalveluina (asiatuntijapalveluina) eikä rahana. Esim. viiden yrityksen hankekokonaisuus voi rakentua seuraavasti: 5 x 1.000 € + 75 % = 20.000 €. Esimerkkejä palveluista, joita kyseisellä rahoituksella voi hankkia:

 • Messuja varten hankittava valmennus – ei useita messumatkoja
 • Markkinointi ja myynti mahdollista vain matkailualan mikroyrityksille. Ensisijaisesti markkinoinnin valmennus ja kehittäminen – ei toistuvia markkinointitoimenpiteitä.
 • Tuotekehitykseen tarvittavat asiantuntijapalvelut – ei raaka-aineita tai omaa työtä

Rahoituksella voidaan myös tukea digitaalisuuden hyödyntämistä kuten, sosiaalinen media, palvelut digitaalisesti ostettaviksi ja löydettäviksi.

Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta >>

Maaseudun yritystuet (Ely)

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin.

Perustamistuki

Ollessasi käynnistämässä yritystoimintaa, voit saada tukea yrityksen alkutaipaleella perustamistuesta.  Myös jo toiminnassa oleva yritys voi saada perustamistukea, jos se lähtee harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Tukea voit saada perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • Perustamistukea voi saada 5 000–35 000 euroa 
 • Perustamistukea voi hakea, kun toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma on valmis
 • Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa

Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta >>

Yrityksen kehittämisavustus (EAKR)

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. 

Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse, eli kehittämistoimenpiteisiin liittyvien palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumiskustannuksien tuki on enintään 50 %. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. 

 • Olemassa olevan liiketoiminnan kehitys tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa
 • Vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen
 • Kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä
 • Uusien markkinoiden tavoittelu tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen
 • Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Lue lisää ELY-keskuksen verkkosivuillta >>

Toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) (mm. alueet, alueorganisaatiot, voittoa tavoittelemattomat tahot)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää mm. voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Rahoitusta voidaan myöntää sekä kehittämistoimenpiteisiin että investointeihin. Rahoituksella voidaan tukea mm. ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttöä.

Kehittämisavustus on enintään 80 %, investointituki enintään 45 %. Esimerkkejä palveluista, joita kyseisellä rahoituksella voi hankkia:

 • Yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,
 • Yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,
 • Yritysten yhteistyön edistämiseen sekä
 • Muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Lue lisää ELY-keskuksen verkkosivuilta >>

Palvelu ja toteutustapa

 • Yrityksen tai alueen kv-toimenpiteiden suunnittelu ja/tai siinä avustaminen.
 • Eri rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen ja sopivan rahoitusmallin valitseminen.
 • Rahoitushakemuksen laatiminen ja/tai siinä avustaminen.
 • Yhteydenpito rahoittajaan.
 • Optio: Projektihallinnointi (raportointi ja maksatushakemukset riippuen hankkeen rahoituskanavasta).

Ota yhteyttä

Omakuva
Pia Manninen
ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ

Tulokset ja hyöty yrityksille

 • Yrityksen/alueen kv-resurssien ”monistaminen”.
 • Yrityksen/alueen konkreettinen toimenpide-ehdotus/suunnitelma kv-markkinoille.
 • Sopivan rahoitusmallin löytyminen.
 • Projektihallinnoinnin mahdollinen ulkoistaminen.